Akcja Katolicka

DZIEJE AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Bp Mariusz Leszczyński
Akcja Katolicka dawniej i dziś
1. Potrzeba Akcji Katolickiej na tle sytuacji katolicyzmu w Europie Zachodniej na przełomie XIX i XX wieku.
2. Akcja Katolicka włoska i jej promieniowanie na katolicyzm polski.
3. Początki Akcji Katolickiej w Polsce.
4. Akcja Katolicka w Polsce w latach 1930-1934.
5. Reorganizacja Akcji Katolickiej w Polsce w 1934 r.
6. Formacja członków Akcji Katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.
7. Współpraca Akcji Katolickiej z duszpasterstwem parafialnym w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.
8. Akcja Katolicka w Polsce w latach 1945-1953.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej
W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki”. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Akcja Katolicka w naszej Parafii

Początki Akcji Katolickiej w naszej parafii to rok 1997. Członkowie POAK wywodzą się głównie z działających wcześniej zespołów synodalnych. Po zakończeniu pracy w tych zespołach, kilkuosobowa grupa przekształciła się w  grupę inicjatywną Akcji Katolickiej. Podczas spotkań organizowanych przez Ks. Proboszcza Piotra Bydałka członkowie grupy zapoznali się z działalnością AK w okresie międzywojennym, dyskutowali o roli świeckich w Kościele oraz o zadaniach odradzającej się Akcji Katolickiej. W październiku 1997 r. odbyło się spotkanie z Ks. Kanonikiem dr Stefanem Schudym, a w grudniu tego roku Ks. Proboszcz wystąpił z wnioskiem Grupy Inicjatywnej AK do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej o powołanie w naszej parafii POAK. W dniu 26 stycznia 1998 roku Arcybiskup Metropolita Poznański Juliusz Paetz mianował Bogumiłę Łącką prezesem POAK. W lutym tego roku ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • wiceprezesi – Aleksander Szymkowiak i Aleksander Wentland,
 • skarbnik – Ireneusz Stróżyk,
 • sekretarz – Krzysztof Mączkowski,
 • członkowie – Jan Kołodziej i Roman Staniek
 • Komisja Rewizyjna – Mariola Konieczna, Marian Skrzypczak i Edward Wójcik.

W styczniu 2002 roku Bogumiła Łącka została mianowana prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, a na jej miejsce prezesem POAK została Danuta Podstawska. Do Zarządu w miejsce Krzysztofa Mączkowskiego wszedł Grzegorz Urbański, a w Komisji Rewizyjnej miejsce Mariana Skrzypczaka zajęła Ewa Piotrowska.

W czerwcu 2005 roku odbyły się wybory do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej POAK. Wybrano nowe władze POAK.

Zarząd:

 • Prezes – Danuta Podstawska
 • Wiceprezesi – Jan Kołodziej i Aleksander Wentland
 • Skarbnik – Dobrochna Migdałek
 • Członkowie Zarządu – Roman Staniek i Grzegorz Urbański

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Mariola Konieczna
 • Członkowie – Zofia Tomczak oraz Maria Szymkowiak

Członkowie POAK spotykają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca na spotkaniach formacyjnych oraz w czwarty czwartek miesiąca na spotkaniach otwartych. W ciągu 7 lat działalności POAK wprowadził wiele cennych inicjatyw w tym m. in. bieg św. Mateusza, biuletyn „U Św. Mateusza”, majówki parafialne, powstanie samorządu pomocniczego, spotkania z ciekawymi ludźmi, parafialny klub pracy. Wielu członków Akcji Katolickiej znalazło się w Radzie Duszpasterskiej, Radzie Ekonomicznej, Radzie Konsultorów, w Samorządzie Pomocniczym. Także z Akcji Katolickiej wywodzi się kilku Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Akcja Katolicka to dobra szkoła zaangażowania w życie Kościoła i parafii.

Mottem naszej pracy niech będą słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:

Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym – domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności.

Wszystkich chętnych do pracy w Akcji Katolickiej zapraszamy na nasze spotkania, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce.